REGULAMIN KONKURSU „Mikołajkowy konkurs - świąteczne porządki last minute”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Mikołajkowy konkurs - świąteczne porządki last minute” (dalej jako: „Konkurs”) w serwisie https://www.facebook.com/BethruPlanet na portalu Facebook. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizator Konkursu:
Bethru Sp. z o.o. ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów KRS: 0000908889 NIP: PL7692239599 REGON: 389390028

3. Organizator potwierdza, że jest niezależnym administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz. 926 tj.z późn. zm) w celu i zakresie wynikającym z postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator przetwarza dane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów Konkursu, przekazania nagród wyłonionym Zwycięzcom Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych Regulaminem.

4. Konkurs rozpoczyna się 6 grudnia i potrwa do 12 grudnia 2022, do godziny 23:59 (dalej również: „Okres Trwania Konkursu”).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie internetowej https://bethru.com/. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich ogłoszenia.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

8. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa, która posiada decydujący głos w tych sprawach.

9. Organizator informuje, że Konkurs nie jest przeprowadzany, sponsorowany ani popierany przez właściciela portalu Facebook, ani też nie ma związku z serwisem Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym na rzecz Facebook Inc., a jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z ustaleniami między Organizatorem, a właścicielem Portalu. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

 

§ 2 Warunki Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a. dysponuje profilem osobistym w serwisie Facebook, zwanym dalej „Profilem”;
  b. założonym i prowadzonym zgodnie z regulaminem serwisu Facebook, w tym uwzględniającym dane osobowe zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu. Zakaz dotyczy również członków rodzin w/w osób.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnicy w terminie określonym w § 1 punkcie 4, powinni przesłać swoje zgłoszenie oraz spełnić pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.

4. Konkurs polega na wpisaniu w komentarzu pod postem konkursowym sprawdzonych tipów na świąteczne porządki "last minute".

5. Odpowiedź na Pytanie konkursowe musi zostać udzielona w formie komentarza pod wpisem umieszczonym na fanpage serwisu Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/BethruPlanet, z wykorzystaniem Profilu Uczestnika. Zgłoszenie musi zostać dokonane w Okresie trwania Konkursu.

6. Odpowiedź na Pytanie konkursowe będzie poddana ocenie z punktu widzenia następujących kryteriów: kreatywności, nieszablonowości podejmowanego zagadnienia, niekonwencjonalności, innowacyjności, oryginalności, walorów estetycznych.

7. Odpowiedź na Pytanie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami.

8. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

9. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

10. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 1 odpowiedź na pytanie konkursowe.

11. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

12. Konkurs jest opublikowany i prowadzony na stronie https://www.facebook.com/BethruPlanet

 

§ 3 Tryb wyłonienia zwycięzców

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w § 2 Regulaminu.

2. Ocenie podlegać będą odpowiedzi na pytanie konkursowe, spełniające warunki opisane w § 2, pkt. 4, opublikowane pod postem konkursowym na profilu Bethru na Facebooku w terminie od 6 do 12 grudnia 2022 roku, do godziny 23:59.

3. Laureatami konkursu zostaną cztery osoby, które opublikują zgłoszenia zgodne z postanowieniami regulaminu konkursowego oraz zostaną wyłonione przez komisję konkursową zgodnie z warunkami regulaminu.

4. Po zakończeniu Konkursu – w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia – Komisja Konkursowa ogłosi Zwycięzców kontaktując się z nimi w wiadomościach prywatnych.

5. Po ogłoszeniu wyników Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcom łącznie cztery nagrody.

 

§ 4 Nagrody

1. Nagrody: cztery zestawy startowe Bethru.

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej przez wiadomość prywatną skierowaną na profil użytkownika, przez który nastąpiło zgłoszenie konkursowe pod postem konkursowym.

3. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

4. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

5. Fundatorem Nagród jest:

Bethru Sp. z o.o.
ul. Sportowa 20
97-410 Kleszczów
KRS: 0000908889, NIP: PL7692239599, REGON: 389390028

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest:

Bethru Sp. z o.o.
ul. Sportowa 20
97-410 Kleszczów

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, a także adres e-mail i numer telefonu osoby pełnoletniej zgłaszającej do konkursu; adres zamieszkania, na który zostanie przekazana nagroda konkursowa.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), tj. wypełnienie przez Organizatora obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, związanego z zapewnieniem niezbędnych rozliczeń w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz rozpoznania reklamacji. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w Konkursie, rozstrzygnięcie Konkursu i poinformowanie o jego rozstrzygnięciu oraz prowadzenie marketingu przez Organizatora.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia Nagrody, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być: podmioty wspomagające przeprowadzenie Konkursu, w tym agencje marketingowe, biura księgowe, firmy kurierskie.

9. Organizator planuje przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (do Stanów Zjednoczonych), na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

10. Uczestnikowi przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Organizator przetwarza jego dane osobowe:
  a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  b) na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym zasady Konkursu pod nazwą „Mikołajkowy konkurs - świąteczne porządki last minute”. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

2. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

3. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres: office@bethru.com