Regulamin Sklepu Internetowego

BETHRU.COM
 
 
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym bethru.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest: BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000908889, REGON: 389390028, NIP: 7692239599, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, adres e-mail: info@bethru.com
 3. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Sprzedawca udostępnia Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Regulamin określa m.in.:
  1. zasady dostępu do Konta Klienta (wymagania w zakresie rejestracji i logowania) oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego;
  2. warunki składania zamówień na Towary oferowane przez Sprzedawcę i dostępne w Sklepie Internetowym BETHRU.COM, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich Towarów;
  3. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  4. kwestie dotyczące rękojmi;
  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
  6. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką̨ internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na Towary, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.

 

§ 2
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Dni robocze– dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym w szczególności dokonująca zakupów. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może po zalogowaniu składać zamówienia i zawierać umowy.
 • Login Klienta – ciąg znaków alfanumerycznych będący adresem poczty elektronicznej (adres e-mail), ustalany w Sklepie Internetowym samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
 • Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca-Konsument – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, posiadającą wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 • Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 • Serwis – serwis internetowy prowadzony przez BETHRU z o.o., działający pod adresem: www.bethru.com, z wykorzystaniem którego BETHRU sp. z o.o. świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie.
 • Sklep Internetowy – strona internetowa w domenie bethru.com, za pośrednictwem której Sprzedawca oferuje Towary.
 • Sprzedawca – BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000908889, REGON: 389390028, NIP: 7692239599, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, adres e-mail: info@bethru.com
 • Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru.

 

§ 3

Rejestracja

 1. Utworzenie Konta Klienta jest dobrowolne. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Przeglądanie Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna również do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. W konsekwencji składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w Sklepie Internetowym możliwe jest:
  1. po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, albo
  2. po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych, które umożliwiają realizację zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia Konta Klienta) Klient musi wypełnić online formularz rejestracyjny, podając imię̨ i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) stanowiący jednocześnie Login Klienta, adres zamieszkania oraz hasło. Opcjonalnie Klient może podać firmę prowadzonej działalności, adres korespondencyjny (do wysyłki) oraz numer telefonu kontaktowego. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. W przypadku chęci uzyskania przez Klienta faktury VAT konieczne jest podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Numer może zostać podany po przejściu do zakładki „właściwości konta”, bądź w trakcie procesu zakupowego wraz z podaniem firmy (nazwy) prowadzonej działalności.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 6. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie Klienta odbywa się̨ przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta Klienta, w tym Loginu Klienta.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów, którymi są:
  1. podanie przez Klienta danych wprowadzających w błąd;
  2. naruszenie przez Klienta obowiązujących przepisów prawa, praw i dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
  3. zamówienia przez Klienta Towarów z podaniem nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających odszukanie adresata;
  4. składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień przynajmniej dwa razy w przypadku, gdy rezygnacja nie wynika z działalności Sprzedawcy;
  5. naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku zablokowania przez Sprzedawcę Konta Klienta, Klient zostaje o tym fakcie poinformowany niezwłocznie na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W takim przypadku zamówienia złożone przez tego Klienta i nieopłacone zostają anulowane.

 

§ 4
Zamówienia
 1. Sprzedawca oferuje Towary do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, podając istotne cechy Towaru oraz ich cenę w złotych polskich w wysokości brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 3. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny Towarów nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy zalogować się do Konta Klienta albo skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego formularza zamówienia, wybierając następnie na stronie Sklepu Internetowego przycisk „ZAPŁAĆ TERAZ”.
 6. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca potwierdzi jej otrzymanie, zgodnie z ust. 8 poniżej.
 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca w terminie 2 Dni roboczych potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia, informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności: nazwa Towaru, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i przewidywany termin dostawy bądź odbioru. Zgodnie z ust. 7 potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia.
 9. W przypadku, gdy Sprzedawca nie dokona w terminie wskazanym w ust. 8 potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta. Uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 8 i 10 niniejszego Regulaminu.
 10. Klient jest uprawniony do zrezygnowania z Zamówienia wyłącznie do czasu potwierdzenia wiadomością e-mail wysłaną Klientowi Zamówienia przez Sprzedawcę. Uprawnienie to nie uchybia prawa Klienta będącego Konsumentem i Przedsiębiorcą-Konsumentem do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. W braku możliwości realizacji zamówienia bądź jego części w terminie Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając przed upływem terminu realizacji zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość ze wskazaniem nowego proponowanego terminu realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na nowy termin realizacji zamówienia, może anulować zamówienie odpowiednio w całości bądź w części informując o tym Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej informacji. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca zwraca niezwłocznie odpowiednio całość, bądź część płatności, zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 8 i 10 niniejszego Regulaminu.
 12. Klient składając zamówienie i wybierając dostawę wysyłkową powinien podać numer telefonu kontaktowego oraz dokładny adres, pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 13. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Klienta, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej do Sprzedawcy.
 14. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu poprzedzającego, w przypadku ponownej wysyłki Towaru zleconej Sprzedawcy na żądanie Klienta, Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów takiej wysyłki, wynikających z dokonanego przez niego wyboru sposobu doręczenia Towaru zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 poniżej.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

§ 5
Sposoby płatności za zamówienie
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych: Przelewy24.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Klient zostanie przeniesiony na stronę właściwego serwisu w celu opłacenia zamówienia. Klient otrzyma wiadomość e-mail o otrzymaniu przez Sprzedawcę środków.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminach, o których mowa w niniejszym paragrafie, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia.

 

§ 6
Koszt, sposoby i termin dostawy
 1. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca zastrzega, że pewne sposoby dostawy mogą być niedostępne dla określonej kategorii i rodzaju Towarów, w szczególności ze względu na ich wymiary i wagę.
 3. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami.
 4. Dostawa Towaru jest bezpłatna dla zamówień, których wartość przekracza kwotę 135,00 zł (sto trzydzieści pięć złotych 00/100).
 5. Przedmiot zamówienia może być́ dostarczony, zgodnie z wyborem Klienta:
  1. przesyłką kurierską (DHL, InPost),
  2. do wskazanego przez Klienta paczkomatu (InPost).
 6. Termin dostawy zamówienia do Klienta wynosi do 5 Dni roboczych po zaksięgowaniu płatności, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Sprzedawca wraz z zamówionym Towarem przekazuje Klientowi rachunek lub fakturę VAT (stosownie do dokonanego przez Klienta wyboru). Pod pojęciem termin dostawy rozumie się termin wysłania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów na adres wskazany przez Klienta.

 

§ 7
Rękojmia i gwarancja
 1. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. W szczególności jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają̨ ani nie ograniczają̨ uprawnień́ Klientów nabywających Towary jako Konsumenci.
 3. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona:
  1. na piśmie na adres: BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów, z dopiskiem „Reklamacja”,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@bethru.com
 4. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej Towaru na adres wskazany w ustępie 3 pkt. a-b powyżej.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od Sprzedawcy.
 6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Wskazane jest jednak, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta, a także preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia wniesienia żądania zawierającego reklamację przez Klienta, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. W przypadku, gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 9. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klientów powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 10. Odpowiedzialność wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą-Konsumentem z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 11. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. W takim przypadku warunki gwarancji producenta – gwaranta określone są w oświadczeniach gwarancyjnych, określających obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

 

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wskazanych w ust. 12 poniżej przypadków.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcą-Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony bieg terminu rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów, lub na adres e-mail: info@bethru.com Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Sprzedawca wyśle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania tę samą drogą, jaką otrzymał oświadczenie od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, potwierdzając realizację Zamówienia, oferta przestaje wiązać.
 4. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Towaru, którego odstąpienie dotyczy. Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi uiszczoną przez niego należność zgodnie z postanowieniami ust. 8 i 10 poniżej.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub do chwili otrzymania towaru z powrotem od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, zwróci mu otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część) i nieużywany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcą-Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy-Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1-13 ustawy o prawach konsumenta, tj.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9

Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu

 1. Administratorem Serwisu jest BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. BETHRU sp. z o.o. świadczy w Serwisie drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. rejestracja i logowanie Klienta do Sklepu Internetowego,
  2. założenie i prowadzenie Konta Klienta,
  3. wyszukiwanie Towarów przy wykorzystaniu wbudowanej w Serwisie wyszukiwarki,
  4. dodawanie wybranych Towarów do „schowka” i Koszyka zakupowego,
  5. złożenie zamówienia,
  6. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną (po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej i swobodnej zgody od Klienta),
  7. wyświetlanie zawartości Serwisu,
  8. kontaktowanie się z BETHRU sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane są w Serwisie nieodpłatnie.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędny jest:
  1. dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego,
  2. system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy,
  3. dostęp do Internetu,
  4. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersji 11.0, Mozilla Firefox, Chrome,
  5. minimalna rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli,
  6. włączona obsługa plików cookies.
 5. Klient może kontaktować się w sprawach związanych z świadczonymi w Serwisie usługami na podany na adres: info@bethru.com
 6. Poszczególne usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnione w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez BETHRU sp. z o.o. usługi udostępnionej w Serwisie:
  1. w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu,
  2. w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja w celu założenia Konta – po zarejestrowaniu lub zalogowaniu Klienta w Serwisie,
  3. w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Klienta – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
  1. opuszczenia przez Klienta Serwisu, lub
  2. dezaktywacji Konta, lub
  3. rezygnacji z danej usługi.
 9. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu linków usług innych podmiotów (np. do profili w social media, m.in. Facebooka) jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku z ikoną danego serwisu.
 10. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez BETHRU sp. z o.o. w Serwisie ma charakter bezterminowy. Klient może w każdym czasie rozwiązać BETHRU sp. z o.o. umowę o świadczenie usług w ramach Serwisu, wypowiadając ją.
 11. Klient, który chce wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną udostępnionych w Serwisie, musi poinformować o swojej decyzji BETHRU sp. z o.o. w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: info@bethru.com, co nie uchybia jego prawu do odstąpienia od danej Umowy na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. BETHRU sp. z o.o. może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. W takim przypadku umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu ulega rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu.
 12. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe i krótkotrwałe przerwy w działaniu Serwisu.
 13. BETHRU sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
  1. modyfikacji Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności,
  2. okresowych przerw technicznych niezbędnych do modernizacji, konserwacji i rozwijania Serwisu innych niż opisane w ust. 12 powyżej. BETHRU sp. z o.o. informuje Klientów o tych przerwach, zamieszczając w Serwisie stosowny komunikat nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą. Klienci zarejestrowani w Serwisie mogą być dodatkowo informowani o planowanych przerwach za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej przez ” BETHRU sp. z o.o. nie później niż 24 godziny przed planowaną przerwą, na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie.
 14. Regulamin udostępniany jest przez BETHRU sp. z o.o. w Serwisie nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 

§ 10

Pozasądowe rozpatrywanie sporów

 1. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Wszczęcie postepowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich następuje na wniosek Konsumenta.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl
 3. Klient będący Konsumentem, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 11
Spory
 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§ 12

Prawa Autorskie

 1. Wszelkie treści udostępnianie na stronie Sklepu Internetowego, tj. zdjęcia, logotypy, opisy Towarów, oprogramowanie stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy bądź współpracujących z nim podmiotów i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części przywołanych powyżej treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy bądź innego podmiotu uprawnionego jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

§ 13
Przerwy Techniczne
 1. Sprzedawca zastrzega, że w ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego mogą występować krótkotrwałe przerwy techniczne w celu dokonania aktualizacji oprogramowania Sklepu Internetowego.
 2. Informacje o planowanych przerwach technicznych i przewidywanym okresie ich trwania umieszczone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

§ 14
Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. Sprzedawca szanuje i dba o prawa i bezpieczeństwo danych przekazanych przez Klienta. Zasady zachowania prywatności Klienta oraz ochrony jego danych osobowych zostały szczegółowo opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://bethru.com/pl/policies/privacy-policy. Zawarte w niej informacje wskazują jakie dane umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedawca może gromadzić.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy:
   1. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U.2020.287 t. j. z dnia 2020.02.21);
   2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t. j. z dnia 2020.03.03);
   3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t. j. z dnia 2020.10.08).
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:
   1. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
   2. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
   3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego;
   4. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
   5. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
   6. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
   7. przeciwdziałanie nadużyciom;
   8. poprawa obsługi Klientów;
   9. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Sklepie Internetowym. O zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta Klienta powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  2. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Sklepie Internetowym przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 6 powyżej.
  Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą. W konsekwencji, do Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

 

...

 

Załącznik – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat (Sprzedawca):

BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sportowa 20

97-410 Kleszczów

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Numer zamówienia: ________________________________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy: ______________________________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr:


______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Data: ______________________________

 

                                                                                     

 

 

_____________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                            Podpis