Polityka prywatności

SKLEPU INTERNETOWEGO BETHRU.COM

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych osób, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.bethru.com zwanego dalej Sklepem. Sposoby te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Sklepu.

 

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ

Zawarte w niniejszej Polityce Prywatności zwroty oznaczają:

 • Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność́ prawną, korzystająca ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym w szczególności dokonująca zakupów. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Konto Klienta– oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może po zalogowaniu składać zamówienia i zawierać umowy.
 • Sprzedawca lub Administrator – BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000908889, REGON: 389390028, NIP: 7692239599, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana przez Kupującego ze Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • Towary – produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie internetowym.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego stanowiące ofertę zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży Towaru.

 

SPIS TREŚCI

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE IDENTYFIKACYJNE ADMINISTRATORA
 2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 5. PROFILOWANIE DANYCH
 6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 8. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
 10. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 11. PLIKI COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 

1. TOŻSAMOŚĆ I DANE IDENTYFIKACYJNE ADMINISTRATORA

 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów, przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu jest pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu jest: BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000908889, REGON: 389390028, NIP: 7692239599, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, prowadząca sklep internetowy umożliwiający sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwana dalej BETHRU.
 2. BETHRU zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych Osobowych, informuje o przetwarzaniu Danych Osobowych w momencie ich zbierania, o celu i podstawie prawnej przetwarzania. BETHRU dba o to, by Dane Osobowe były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i by były przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to konieczne.
 3. Przetwarzając Dane Osobowe, BETHRU zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Osobom, których dane dotyczą. W celu realizacji wymogów ustawowych BETHRU dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

2. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. BETHRU stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne, zapewniające zgodność przetwarzania z obowiązującymi przepisami, w tym z RODO.
 2. Podmioty współpracujące z BETHRU dają gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na polecenie BETHRU.
 3. BETHRU prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń Danych Osobowych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności BETHRU wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa Danych Osobowych.

 

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem Sklepu są wykorzystywane w celu zrealizowania następujących usług oferowanych przez BETHRU:
  1. zawierania za pośrednictwem Sklepu i wykonywania Umów sprzedaży Towarów, a także dokonywania rozliczeń finansowych wynikających z zawieranych Umów, w tym wypełniania ciążących na BETHRU obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych;
  2. zakładania i utrzymywania Konta Klienta w Sklepie;
  3. prowadzenia komunikacji dotyczącej realizacji Umów;
  4. rozwijania i monitorowania działalności biznesowej BETHRU, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk.
 2. Podstawami przetwarzania Danych Osobowych są:
  1. niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO), co dotyczy zarówno Umów sprzedaży, obsługi zgłoszeń i bieżącego kontaktu w tym zakresie, jak również wykonania obowiązków BETHRU związanych z założeniem i utrzymywaniem Konta Klienta oraz świadczeniem innych usług drogą elektroniczną (np. newsletter);
  2. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na BETHRU (art. 6 ust. 1 lit c RODO) w zakresie dotyczącym dokumentowania transakcji oraz archiwizowania dokumentacji księgowo-finansowej rozpatrywania reklamacji, udostępniania danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych;
  3. prawnie uzasadniony interes BETHRU (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w postaci analizowania danych wskazujących na kierunek rozwoju prowadzonej działalności, w tym tworzenie analiz, statystyk, zestawień, wsparcia usług płatniczych; marketingu bezpośredniego produktów; poprawy jakości obsługi, w tym obsługi komunikatów, opinii i próśb gdy nie są one związane z realizacją umowy; wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.
 3. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu mogą być przekazywane następującym grupom podmiotów zewnętrznych – podmiotom współpracującym z BETHRU, w tym w szczególności naszym współpracownikom i podwykonawcom wspierającym nas w realizacji zamówień, dostawcom usług odpowiedzialnym za obsługę sprzętu i systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi archiwizacyjne, kurierom i innym podmiotom świadczącym usługi magazynowe, logistyczne i transportowe, agencjom marketingowym oraz platformom obsługi płatności internetowych.
 2. Dostęp do Danych Osobowych, których administratorem jest BETHRU, posiadają jedynie osoby upoważnione przez BETHRU i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 3. BETHRU ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Osoby, której dane dotyczą właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

5. PROFILOWANIE DANYCH

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
 3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

6. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym.
 2. W przypadku Danych Osobowych podawanych w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu oraz w celu założenia i utrzymywania Konta Klienta w Sklepie, podanie Danych Osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania tych Danych Osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja.
 3. W przypadku niepodania adresu e-mail lub numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi Umowy.

 

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez BETHRU:
  1. do czasu wykonania zawartej z BETHRU Umowy sprzedaży, a także po jej wykonaniu lub ustaniu do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać na gruncie takiej umowy, a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.
  2. przez czas utrzymywania Konta Klienta w Sklepie, a także po jego usunięciu przez okres przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń mogących powstać z tego tytułu.
  3. jeżeli Dane Osobowe przetwarzane są przez BETHRU na podstawie wyrażonej zgody, okres przetwarzania trwa do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń zastąpi jako pierwsze.
 2. Po upływie wskazanych wyżej okresów przetwarzanie Danych Osobowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresów przetwarzania Dane Osobowe są usuwane.

 

8. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do: 

 • żądania dostępu do Danych Osobowych, w tym uzyskania informacji o przetwarzaniu, obejmujących m.in. cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych, informacje o odbiorcach, a także uzyskania kopii tych danych; 
 • sprostowania Danych Osobowych – BETHRU zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych Osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne; 
 • usunięcia Danych Osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane; 
 • ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – przy czym żądanie takie uzasadnione jest w przypadku, gdy Osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, wniosła sprzeciw lub sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
 • sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych – przy czym wniesienie sprzeciwu jest uzasadnione wyłącznie w niektórych sytuacjach i nie zawsze BETHRU będzie mógł taki sprzeciw uwzględnić;
 • wycofania zgody – jeśli Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody; 
 • wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych, Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych Osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Osoby, której dane dotyczą, jej miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. KONTAKT Z BETHRU

Kontakt z BETHRU jest możliwy poprzez adres e-mail: info@bethru.com, tel.: +48 698115002, a także pod adresem: BETHRU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie, ul. Sportowa 20, 97-410 Kleszczów.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z BETHRU.

 

10. ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta dnia 22/04/2022.

 

11. PLIKI COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

Jak większość serwisów internetowych, niniejszy Sklep korzysta z plików Cookies i podobnych technologii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i w celach statystycznych.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

GROMADZENIE DANYCH PRZY WYKORZYSTANIU PLIKÓW COOKIES

 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez BETHRU w celu:
  • utrzymania sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się użytkownika;
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 2. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. Inne rodzaje plików cookies stosowane w ramach Sklepu:
  • Niezbędne pliki cookies:Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.
  • Analityczne pliki cookies:Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.
  • Funkcjonalne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
  • Reklamowe pliki cookies:W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach.
 4. Poniższa tabela wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie na stronie:

 

 

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Sklepu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Informacje, w jaki sposób zmienić opcje zapisywania plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach, można znaleźć pod poniższymi linkami:

 • Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 • Opera:

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 • Safari:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 • Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

 1. Na stronach Sklepu mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka dotyczy tylko zasad działania plików cookies na stronach Sklepu.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

USŁUGI GOOGLE ANALYTICS

Sklep  korzysta także z usług Google Analytics, udostępnianych przez Google, Inc. Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze Sklepu.

W ramach Sklepu wykorzystywane są następujące pliki cookies wykorzystywane w ramach usługi Google Analytics:

 

 

 

Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania ze Sklepu przez jego użytkowników będą przekazywane spółce Google. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny wykorzystywania Sklepu przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli okaże się to konieczne na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.